എന്‍റെ ഹൃദയം വല്ലാതെ മിടിക്കുന്നു
My Writings

എന്‍റെ ഹൃദയം വല്ലാതെ മിടിക്കുന്നു

എന്‍റെ ഹൃദയം വല്ലാതെ മിടിക്കുന്നു ഓ ഹൃദയമേ നീ എന്തിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ മിടിക്കുന്നു….എന്‍റെ ഹൃദയ കവാടങ്ങളില്‍ നീ വീണ്ടും വീണ്ടും,മുട്ടുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി……?അവ നിനക്കായി തുറക്കുവാന്‍ എന്‍റെ കരങ്ങള്‍,ആശക്തമാണ്……..നിന്‍റെ ഓരോ ചുവടിലും എന്‍റെ ജീവനാം ചരടിന്‍റെ,കെട്ടുകള്‍ അഴിയുന്നു……അഴിയുന്ന കെട്ടുകള്‍ മുറുക്കുവാനും…