കുരുങ്ങിയ സ്വപ്നങ്ങള്‍
My Writings

കുരുങ്ങിയ സ്വപ്നങ്ങള്‍

കുരുങ്ങിയ സ്വപ്നങ്ങള്‍ പ്ലാവിനിലകൾ കൊരുത്തു നാം മെനഞ്ഞസ്വപ്നങ്ങളിൽജീവിത നിലകൾ കൊരുത്തു നാം തകർത്തപ്രാണയമിതാനിന്നിലെ എന്‍റെ ഹ്യദയക്കുരുക്കുകൾ അഴിയാത്തവിധമിന്നു കുരുങ്ങി കിടക്കുന്നുവർണ ശഭളങ്ങൾ കത്തിക്കെടുന്ന പോലിതാസ്വപ്നങ്ങളും ജീവനുംനിന്നിലെ എന്‍റെ സ്വപ്ന ശിഖരങ്ങളിൽ തട്ടിതടഞ്ഞു വീഴുന്നുമൗനവും പേറി ഞാൻ നെയത് കുട്ടിയ ജീവിതവുംഅതുപോലെയിന്നിതാഎന്‍റെയാത്മാവിൻ നിഴലുപോൽ…