പകയാം ഭ്രാന്ത്
My Writings

പകയാം ഭ്രാന്ത്

പകയാം ഭ്രാന്ത് പുകയിലക്കറ പറ്റിപ്പിടിച്ചൊരെൻ ശ്വാസമാമരുഭൂവിയറ്റത്തെ മണൽ കൂനയിലെരിഞ്ഞമർന്നുതിരികെ വിളിച്ചൊരാ മഴയുടെ തേങ്ങലെൻമടിത്തട്ടിൽ നിന്നുമകലേക്ക് പറന്നകന്നു തിരമാറി ചുംബിക്കുവാനലറിയാത്തൊരുആഴിയെൻ കൈത്തണ്ടയിലെ ചോരക്കറയിലേക്കുറ്റി –നോക്കി, ശിശിരം പറഞ്ഞാരാ പൊയ് വാക്ക്കേട്ട് പുലരിയമെന്നെ പകച്ചുനോക്കി. രതിവേഗമാർജ്ജിച്ച നാഗമായ് കലിപൂണ്ടചിന്തിയാ തെല്ലൊട്ടടങ്ങിയില്ലഎതിരെ വന്ന നിൻ മൗന…