വിരഹം
My Writings

വിരഹം

വിരഹം !!!!…… ആരു നീയോമനെ നറുതേന്‍ തുളുമ്പും മലര്‍വാടിയോ. നിന്റെ വശ്യമായ പുഞ്ചിരി എന്നെ നിന്നോട് കുടുതല്‍ അടുപ്പിക്കുമ്പോള്‍, എന്തെ നീയെന്നില്‍നിന്നും അകന്നു  മാറുന്നു . നിന്‍ മനസിന്‍ പടിവാതില്‍ക്കല്‍ , എന്‍ പാഴ്ജന്മവവും കൊണ്ട്, നിന്റെ വിളിക്കായ് കതോര്തിരിക്കുമ്പോള്‍, മുട്ടി…