മരണം
My Writings

മരണം

മരണം മരണം പടിവാതിൽക്കലെത്തിവരവറിയിക്കാൻ വെളിച്ചംമറച്ചെന്‍റെ കണ്ണുകളിൽ ഇരുട്ട് പടർന്നു കയറിയിരുന്നുതുറന്നിട്ട ജനാലപ്പടിയിൽ എന്നെനോക്കിയിരിക്കാറുള്ള കറുത്തപല്ലിയെ കാണാനില്ല, ചിലപ്പോൾഎനിക്ക് വഴിയൊരുക്കാൻപോയതാകാം. എന്‍റെ കൈകളിലെവിയർപ്പിന്‍റെ ചൂടിൽ നിന്നുംകുതറി മാറാറുള്ള ആ പഴയ മഷി-പ്പേനയാരോ ചവിട്ടിപ്പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നുചിലപ്പോൾ മരണത്തിന്‍റെ കാൽ-പ്പാദങ്ങൾ പതിഞ്ഞതാകാംഅപ്പോഴും ആ ചിതലരിച്ച തട്ടിൻപുറത്ത് തൂങ്ങിയാടുന്ന…

മരണം
My Writings

മരണം

മരണം പിറന്നുവീണ നാൾ തന്നെ കുറിച്ചിട്ടതാണൊരുനാളെൻ മിഴികളെന്നോട് പിണങ്ങുമെന്ന്പിണങ്ങിപ്പിരിഞ്ഞു അടഞ്ഞു തുറക്കും മുൻപേപറയാതെ ദൂരക്കോടി അകലുമെന്ന് നാലാളുടെ കയ്യിലെന്തിയെന്നെ ആറടി മണ്ണിലെ-ക്കെടുക്കുമ്പോഴും, മുഖം മൂടി-ചുംബനങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞു കരഞ്ഞുതളർന്നുഉടയോർ വിട ചൊല്ലുമ്പോഴും മൂടിക്കെട്ടിയ ഇരുട്ടിലൊരിത്തിരി പ്രാണവായുവിനായി അലറിക്കരഞ്ഞു പരതുമ്പോഴുംചാറിയ മഴയിൽ നനഞ്ഞൊലിച്ചിറങ്ങിയ പുതുമണ്ണിന്‍റെ…

മരണം
My Writings

മരണം

മരണം ദൂരെയാ മാവിൻ കൊമ്പിലിരുന്നാകാകനറക്കെ അലറിക്കരഞ്ഞത്വിരുന്നുകാരെത്തുവാനാണെന്നു അമ്മപറഞ്ഞതും, മറന്ന് തുടങ്ങിയ ജീവിതയാത്രയിൽ നിന്നറ്റുപായൊരെൻആത്മാവ് തേങ്ങിക്കരഞ്ഞതും എന്‍റെകുഴിയിൽ ഒരുപിടി മണ്ണിടാൻ വന്നണഞ്ഞവിരുന്നുകാരെ കുറിച്ചായിരുന്നെന്നസത്യമറിയും മുൻപേയെൻ ഹൃദയംപണിമുടക്കി നിലച്ചു പോയിരുന്നു.